DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN

1. Ban Chấp hành Lâm thời từ 01/8/1990 - 5/1991
          TT Họ và tên Chức vụ
1 Vũ Huy Hợp Bí thư  Đảng ủy
2 Cao Xuân Hiền TV - Chủ tịch Ủy ban nhân dân
3 Phạm Đình Hường Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
4 Trần Đức Quang Phó Bí thư phụ trách kinh tế
5 Phạm Viết Liễu TV - Trưởng Ban Dân vận
6 Đặng Đình Quỳnh UV BCH -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân
7 Trần Văn Lương UV BCH - Trưởng công an
8 Lương Thế Hùng UV BCH - Xã đội trưởng
9 Mai Trọng Vinh UV BCH -  Phụ trách ruộng đất
10 Nguyễn Văn Châu UV BCH - Chủ nhiệm HTX nông nghiệp
11 Lê Thị Ngân UV BCH - Chủ tịch Phụ nữ
 
                   2. KHÓA I , Nhiệm kỳ  5/1991 - 1993
TT Họ và tên Chức vụ
1 Vũ Huy Hợp Bí thư Đảng ủy
2 Phạm Đình Hường Phó Bí thư Đảng ủy
3 Cao Xuân Hiền TV - Chủ tịch Ủy ban nhân dân
4 Nguyễn Văn Hạnh TV, Chủ tịch MTTQ
     
     
5 Phạm Công Tân TV, Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp
6 Trần Văn Lương UV BCH - PCT. UBND
7 Trần Văn Hải UV BCH -  Trưởng Công an
8 Lương Thế Hùng UV BCH - Thị đội trưởng
9 Nguyễn Đình Hóa UV BCH - Bí thư Đoàn Thanh niên
10 Hoàng Xuân Thủy UV BCH - Phó chủ nhiệm HTX NN
11 Lê Thị Ngân UV BCH - Chủ tịch Hội Phụ nữ
 
                   3. KHÓA II, Nhiệm kỳ  1993 - 1995
TT Họ và tên Chức vụ
1 Vũ Huy Hợp Bí thư Đảng ủy
2 Nguyễn Văn Quang PBT. TT Đảng ủy
3 Cao Xuân Hiền TV - Chủ tịch Ủy ban nhân dân
4 Phạm Đình Hường UV BCH - Chủ tịch MTTQ
5 Trần Văn Lương UV BCH - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm trưởng công an
6 Hoàng Văn Lương UV BCH - Chủ tịch Hội ND
7 Nguyễn Trung Chiến UV BCH - Bí thư Đoàn Thanh niên
8 Lê Thị Ngân UV BCH - Chủ tịch Hội Phụ nữ
9 Nguyễn Văn Sinh UV BCH - Phó chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp
 
                   4. KHÓA III, Nhiệm kỳ 1996 - 2000
TT Họ và tên Chức vụ
1 Đặng Hòa Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân
2 Nguyễn Hữu Vân Phó Bí thư Đảng ủy
3 Nguyễn Văn Sinh Phó Bí thư - Chủ tịch ủy ban nhân dân
4 Trần Văn Hải UV BCH - Trưởng Công an
5 Hoàng Văn Lương UV BCH - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc
6 Trần Văn Lương UV BCH - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
7 Nguyễn Thị Thước UV BCH - Chủ tịch Hội Nông dân
8 Lê Thị Ngân UV BCH - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
9 Nguyễn Trung Chiến UV BCH - Bí thư Đoàn Thanh niên
10 Lê Văn Duy UV BCH - Cán bộ Văn hóa
11 Nguyễn Văn Châu UV BCH - Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp
 
                   5. KHÓA IV, Nhiệm kỳ 2000 - 2005
TT Họ và tên Chức vụ
 
1
Đặng Hòa
(đến tháng 10/2003)
 
Bí thư Đảng ủy
Nguyễn Minh Hạnh
(từ tháng 11/2003 - 4/2004)
Nguyễn Hữu Vân
(từ tháng 4/2004)
 
 
2
Nguyễn Hữu Vân
(đến tháng 4/2004)
 
Phó Bí thư Đảng ủy
Trương Công Thảo
(từ tháng 4/2004)
3 Nguyễn Văn Sinh Phó Bí thư - Chủ tịch ủy ban nhân dân
4 Trần Văn Hải UVTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
5 Trần Văn Lương UVTV - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc
6 Bùi Thị Thủy UV BCH - Cán bộ chính sách
7 Nguyễn Cảnh Hoan UV BCH - Chỉ huy trưởng Quân sự
8 Võ Quang Minh UV BCH - Chủ tịch Hội Nông dân
9 Nguyễn Thị Hảo UV BCH - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
10 Dương Minh Đinh UV BCH - Hiệu trưởng Trường TH
11 Nguyễn Văn Sơn UV BCH - Chủ nhiệm HTX NN
12 Trương Công Thảo
(Đến tháng 4/2004)
UV BCH - Cán bộ địa chính
13 Lê Văn Duy UV BCH - Cán bộ Văn hóa
14 Nguyễn Trung Chiến UV BCH - Phụ trách cơ sở
15 Nguyễn Đình Hương UV BCH - Phụ trách cơ sở
 
6. KHÓA V, Nhiệm kỳ  2005 - 2010
TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Vân Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân
2 Trương Công Thảo
(đến tháng 7/2006)
Phó Bí thư Đảng ủy
Võ Quang Minh (từ tháng  8/2006)
3 Nguyễn Đình Kiều
(đến tháng 8/2006)
Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Trương Công  Thảo (từ  8/2006)
4 Nguyễn Văn Sinh UVBTV -  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc
5 Nguyễn Trung Chiến (đến tháng 8/2006) UVBTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
Trần Văn Hải (từ tháng 8/2006)
6 Trần Văn Hải (đến tháng 8/2006) UV BCH - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Nguyễn Trung Chiến (đến tháng 8/2006)
7 Nguyễn Văn Sơn UV BCH - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
8 Nguyễn Thị Hảo UV BCH - Chủ tịch Hội Nông dân
9 Đào Thị Anh Trâm UV BCH - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
10 Nguyễn Trọng Lam UV BCH - Bí thư Đoàn Thanh niên
11 Nguyễn Đình Hương UV BCH - Chỉ huy trưởng quân sự
12 Võ Quang Minh (đến tháng 7/2006)  
UV BCH - Trưởng Công an
Nguyễn Văn Hòa (từ tháng 7/2006)
13 Chu Đình Dũng UV BCH - Công chức, Tài chính
14 Nguyễn Văn Hòa UV BCH - Bí thư Chi bộ
15 Lê Thị Hà UV BCH - Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học 2
 
 
7. KHÓA VI, Nhiệm kỳ 2010 - 2015
TT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Hữu Vân Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân
2 Võ Quang Minh
(đến tháng 4/2014)
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
 
Nguyễn Nguyên Minh
(từ tháng 4/2014)
3 Trương Công Thảo Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân
4 Trần Văn Hải UVBTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (VX)
5 Nguyễn Trung Chiến UVBTV - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc
6 Nguyễn Văn Sơn UV BCH - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (KT)
7 Nguyễn Đình Hương UV BCH - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự
8 Nguyễn Văn Hòa UV BCH - Trưởng Công an
9 Nguyễn Thị Hảo UV BCH - Chủ tịch Hội nông dân
10 Đào Thị Anh Trâm UV BCH - Chủ tịch Hội Phụ nữ
11 Hoàng Ngọc Tuấn UV BCH - Bí thư đoàn
12 Chu Đình Dũng UV BCH - Công chức tài chính
13 Lê Thị Sử UV BCH - Hiệu Trưởng Trường Trung Học
14 Nguyễn Đình Hải UV BCH - Chủ nhiệm Hợp tác xã nông nghiệp
15 Nguyễn Trọng Lam UV BCH - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
8. KHÓA VII, Nhiệm kỳ  2015 - 2020
TT Họ Và Tên Chức vụ
1 Trương Công Thảo Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân
2 Nguyễn Nguyên Minh (đến tháng 6/2018) Phó Bí thư Đảng ủy
 
Võ Quang Minh ( từ tháng 6/2018)
3 Nguyễn Hữu Vân Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân dân
4 Trần Văn Hải UVBTV - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (KT)
5 Nguyễn Trung Chiến UVBTV - Chủ tịch Mặt trận tổ quốc
6 Nguyễn Trọng Lam (đến tháng 4/2018) UV BCH - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
Đào Thị Anh Trâm (từ tháng 5/2018)
7 Nguyễn Đình Hương (đến tháng 7/2016) UV BCH - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (VX)
8 Nguyễn Hữu Trung UV BCH - Chỉ huy trưởng - Quân sự
9 Nguyễn Văn Hòa UV BCH - Trưởng Công an
10 Nguyễn Thị Kim Hoa UV BCH - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
11 Đào Thị Anh Trâm
(đến tháng 4/2018)
 
UV BCH - Chủ tịch Hội Nông dân
Nguyễn Thị Thu Hiền
(từ tháng 5/2018)
12 Hoàng Ngọc Tuấn UV BCH - Bí thư Đoàn Thanh niên
13 Chu Đình Dũng UV BCH - Công chức tài chính
14 Nguyễn Thị Thu Hiền (đến tháng 5/2018) UV BCH - VP Đảng ủy, kiêm Phó Chủ nhiệm - Ủy ban kiểm tra
15 Dương Thị Năm (đến tháng 9/2018) UV BCH - Hiệu trưởng Trường Mầm non
 
9. KHÓA VIII, Nhiệm kỳ  2020 - 2025
TT Họ và tên Chức vụ
1 Trương Công Thảo Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
2 Đào Thị Anh Trâm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
3 Trần Văn Sơn Phó Bí thư -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân
4 Nguyễn Trung Chiến UV BCH - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
5 Nguyễn Văn Hòa UV BCH - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
6 Nguyễn Hữu Trung UV BCH - Thị đội trưởng
7 Trần Hữu Thanh UV BCH - Trưởng Công an
8 Nguyễn Xuân Hiệp UV BCH - Văn phòng Ủy ban, Đảng ủy
9 Nguyễn Thị Kim Hoa UV BCH - Chủ tịch Hội Phụ nữ
10 Nguyễn Thị Thu Hiền UV BCH - Chủ tịch Hội Nông dân
11 Trần Văn Hải UV BCH - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh
12 Hoàng Ngọc Tuấn UV BCH - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân
13 Nguyễn Đình Hương UV BCH - Tư pháp, Hộ tịch (đến 9/2021)
14 Hoàng Xuân Lương UV BCH - QTĐT
15 Trương Công Bình UV BCH - Chi bộ 2 (Từ tháng 6/2021)
16 Lê Đình Quang UV BCH - Tài chính (Từ tháng 12/2021)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây