DANH SÁCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO XÃ - THỊ TRẤN QUA CÁC THỜI KỲ

           1. BÍ THƯ ĐẢNG BỘ
  THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG CŨ XÃ LIÊN SƠN CŨ
TT Họ và  tên thời gian công tác Họ và  tên thời gian công tác
1 Nguyễn Sỹ Kỳ 1953 - 1955 Võ Trọng Ân 1954 - 1967
2 Nguyễn Thị Hợp 1955 - 1957 Nguyễn Cảnh Thơn 1967 - 1970
3 Nguyễn Sỹ Kỳ 1957 - 1961 Hoàng Văn Hoa 1971 - 1973
4 Võ Bá Hùng 1961 - 1965 Võ Trọng Cần 1974
5 Cao Văn Hưng 1965 - 1967 Nguyễn Thị Lữ 1974 - 1975
6 Hoàng Văn Niên 1967 - 1968 Trần Đức Quang 1976 - 1990
7 Trần Doãn Khiển 1968 - 1977    
8 Nguyễn Văn Ninh 1977 - 1979    
9 Nguyễn Văn Yên 1979 - 1981    
10 Hoàng Văn Niên 1981 - 1985    
11 Vũ Huy Hợp 1985 - 1990    
BÍ THƯ ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG
(Từ tháng 8/1990)
1 Vũ Huy Hợp 1990 - 12/1995
2 Đặng Văn Hòa 01/1996 - 10/2003
3 Nguyễn Minh Hạnh 11/2003 - 4/2004
4 Nguyễn Hữu Vân 4/2004 - 4/2015
5 Trương Công Thảo 5/2015 - nay
 
2. PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG CŨ XÃ LIÊN SƠN
TT Họ và  tên Thời gian công tác Họ và  tên Thời gian công tác
1 Nguyễn Thế Đính 1953 - 1955 Nguyễn Hữu Túy 1954 - 1955
2 Hoàng Văn Niên 1955 - 1956 Võ Văn Trạc 1956 - 1963
3 Đỗ Phúc Từ 1956 - 1961 Nguyễn Cảnh Thơn 1963 - 1965
4 Trần Doãn Khiển 1961 - 1963 Nguyễn Cảnh Thu 1965 - 1970
5 Nguyễn Sỹ Kỳ 1963 - 1967 Võ Trọng Cần 1971 - 1972
6 Cao Văn Hưng 1967 - 1968 Nguyễn Sỹ Lương 1973 - 1976
7 Bùi Thị Vấn 1968 - 1971 Nguyễn Tiến Hạnh 1976 - 1977
8 Nguyễn Văn Tam 1971 - 1973 Nguyễn Văn Phước 1977 - 1978
9 Bùi Thị Thanh 1973 - 1975 Nguyễn Văn Quang 1979 - 1985
10 Nguyễn Văn Tam 1975 - 1977 Nguyễn Cảnh Thơn 1985 - 1987
11 Phạm Viết Liễu 1977 - 1979 Nguyễn Sỹ Mão 1987 - 1990
12 Phạm Đình Mão 1979 - 1981    
13 Vũ Huy Hợp 1981 - 1985    
14 Phạm Viết Liễu 1985 - 1990    
PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN DÔ LƯƠNG (từ tháng 8/1990)
1 Phạm Đình Hường 1990 - 1994
2 Nguyễn Văn Quang 1994 - 1996
3 Nguyễn Hữu Vân 1996 - 2004
4 Trương Công Thảo 2004 - 2006
5 Võ Quang Minh 2006 - 2014
6 Nguyễn Nguyên Minh 2014 - 2018
7 Võ Quang Minh 2018 - 2020
8 Đào Thị Anh Trâm 2020 - nay
 
3. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Chủ Tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thị trấn
TT Họ và tên Thời gian công tác Họ và tên Thời gian công tác
1 Phạm Đình Hường 1990 - 1994 Nguyễn Cảnh Duyên 1995 - 1999
2 Cao Xuân Hiền 1994 - 1995 Nguyễn Trung Chiến 2006 - 2010
3 Đặng Văn Hòa 1995 - 1999 Nguyễn Trọng Lam 2010 - 2018
4 Trần Văn Lương 1999 - 2000 Đào Thị Anh Trâm 2018 - 2020
5 Nguyễn Trung Chiến 2000 - 2004 Hoàng Ngọc Tuấn 2020 - nay
6 Trần Văn Hải 2004 - 2006    
7 Nguyễn Hữu Vân 2006 - 2015    
8 Trương Công Thảo 2015 - nay    
 
4. CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG CŨ XÃ LIÊN SƠN CŨ
TT Họ và Tên Thời gian Họ và Tên Thời gian
1 Lê Văn Tuân 1953 - 1954 Nguyễn Đình Ân 1954
2 Nguyễn Gia Đại
 
1954 - 1955 Nguyễn Sỹ Lương 1955
1957 - 1960
3 Nguyễn Đình Khuê 1955 - 1956 Nguyễn Văn Tâm 1956
4 Hoàng Văn Niên 1956 - 1957
1960 - 1967
Thái Bá Loan
 
1961 - 1965
5 Nguyễn Gia Huyên 1957 - 1960 Nguyễn Cảnh Thơn 1965 - 1967
6 Nguyễn Văn Ninh 1967 - 1988 Hoàng Văn Hoa 1967 - 1968
7 Đặng Đình Quỳnh 1988 - 1990 Nguyễn Thị Sáu 1969
8     Nguyễn Cảnh Thu 1970
9     Trần Văn Tuất 1971 - 1978
10     Nguyễn Hữu Thất 1979 - 1980
11     Phạm Đình Hường 1981 - 1988
12     Mai Trọng Vinh 1989 - 1990
CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN DÔ LƯƠNG (Từ tháng 8/1990)
1 Cao Xuân Hiền 1990 - 1994
2 Nguyễn Văn Sinh 1994 - 2003
3 Nguyễn Đình Kiều 2003 - 2006
4 Trương Công Thảo 2006 - 2015
5 Nguyễn Hữu Vân 5/2015 - 2020
6 Trần Văn Sơn 2020 - nay
 
5. PHÓ CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG CŨ XÃ LIÊN SƠN CŨ
TT Họ và Tên Thời gian công tác Họ và Tên Thời gian công tác  
1 Nguyễn Ngọc Đại 1953 - 1954 Nguyễn Sỹ Lương 1953 - 1954  
2 Nguyễn Đình Khuê 1954 - 1956 Võ Văn Phương 1955 - 1956  
3 Nguyễn Đình Du 1956 - 1957 Trần Văn Vỹ 1956 - 1957  
4 Trương Công Yên 1957 - 1958 Thái Bá Loan 1957 - 1959  
5 Võ Bá Hùng 1958 - 1961 Nguyễn Thị Huệ 1956 - 1959  
6 Cao Văn Hưng 1961 - 1963 Phạm Đình Tộ 1960 - 1964  
7 Nguyễn Văn Ninh 1965 - 1967 Nguyễn Văn Hiệu 1961 - 1964  
8 Trần Xuân Tường 1967 - 1973 Hoàng Văn Hoa 1965 - 1966  
9 Nguyễn Văn Tam 1973 - 1975 Nguyễn Văn Ngụ 1967 - 1970  
10 Phạm Viết Liễu 1975 - 1977 Nguyễn Văn Tợi 1971 - 1972  
11 Nguyễn Thế Triệu 1997 - 1981 Trần Đức Quang 1971 - 1972  
12 Đặng Đình Quỳnh 1981 - 1987 Cao Xuân Tư 1973 - 1974  
13 Nguyễn Quang Hai 1987 - 1988 Nguyễn Văn Nhuần 1975 - 1976  
14 Nguyễn Văn Hạnh 1988 - 1989 Phạm Đình Hường 1976 - 1980  
15 Trần Văn Lương 1989 - 1990 Võ Trọng Tân 1981 - 1986  
16     Mai Trọng Vinh 1987 - 1989  
17     Phạm Đình Hường 1989 - 1990  
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG (từ tháng 8/1990)
15 Đặng Đình Quỳnh 1990 - 1991  
16 Trần Văn Lương 1991 - 2000  
17 Trần Văn Hải 2000 - 2004  
18 Nguyễn Văn Sơn 2004 - 2015  
19 Nguyễn Trung Chiến 2004 - 2006  
20 Trần Văn Hải 2006 - 2020  
21 Nguyễn Đình Hương 2015 - 2016  
22 Nguyễn Văn Hòa 2020 - nay  
               
 
6. CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG CŨ XÃ LIÊN SƠN
TT Họ và tên Thời gian Họ và tên Thời gian
1 Trương Công Yên 1966 - 1970 Võ Trọng Ân 1954 - 1964
2 Hồ Sỹ Kỳ 1970 - 1977 Nguyễn Cảnh Thơn 1965 - 1970
3 Hoàng Văn Niên 1977 - 1979 Hoàng Văn Hoa 1971 - 1973
4 Hồ Sỹ Giản 1979 - 1985 Vũ Trọng Cần 1974
5 Hoàng Văn Niên 1985 - 1989 Nguyễn Thị Lữ 1974 - 1975
6 Phạm Viết Liễu 1989 - 1990 Lê Đình Bá 1976 - 1981
7     Nguyễn Hữu Thất 1981 - 1982
8     Nguyễn Công Tân 1983 - 1990
CHỦ TỊCH UB MTTQ THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG (từ tháng 8/1990)
1 Nguyễn Công Tân 1990 - 1991
2 Nguyễn Văn Hạnh 1991 - 1994
3 Phạm Đình Hường 1994 - 1996
4 Hoàng Văn Lương 1996 - 2001
5 Trần Văn Lương 2001 - 2003
6 Nguyễn Văn Sinh 2004 - 2010
7 Nguyễn Trung Chiến 2010 - nay
           
 
7. XÃ ĐỘI TRƯỞNG – THỊ ĐỘI TRƯỞNG
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG CŨ XÃ LIÊN SƠN CŨ
TT Họ và tên Thời gian Họ và tên Thời gian
1 Nguyễn Văn Thái 1954 - 1955 Nguyễn Sỹ Quỳ 1954 - 1960
2 Nguyễn Văn Sửu 1955 - 1956 Nguyễn Cảnh Thu 1961 - 1962
3 Lê Đức Cửu 1956 - 1957 Nguyễn Văn Tuấn 1963 - 1964
  Nguyễn Văn Sửu 1957 - 1963 Nguyễn Văn Phúc 1965 - 1968
4 Trần Xuân Quảng 1963 - 1965 Thái Ba Hồng 1969 - 1970
5 Nguyễn Văn Sơn 1965 Nguyễn Văn Phúc 1971 - 1974
6 Vũ Công Diệu 1965 - 1966 Nguyễn Văn Sơn 1975 - 1976
7 Phạm Viết Liễu 1966 - 1975
1981 - 1985
Nguyễn Văn Hồng 1977 - 1978
8 Đặng Đình Quỳnh 1975 - 1981 Trương Công Ích 1979 - 1980
9 Lương Thế Hùng 1985 - 1988 Nguyễn Đức Sỹ 1981 - 1982
10 Trần Văn Lam 1988 - 1989 Lê Đình Sơn 1983 - 1989
11 Lương Thế Hùng 1989 - 1990 Trương Công Thảo 1989 - 1990
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG MỚI
  Lương Thế Hùng 1990 - 1994
11 Nguyễn Hữu Vân 1995 - 1996
12 Trần Văn Hải 1996 - 1998
13 Lương Thế Hùng 1998 - 2000
14 Nguyễn Cảnh Hoàn 2000 - 2003
15 Nguyễn Đình Hương 2003 - 2015
16 Nguyễn Hữu Trung 2016 - nay
           
 
8. TRƯỞNG CÔNG AN
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG CŨ XÃ LIÊN SƠN
TT Họ và tên Thời gian công tác Họ và tên Thời gian công tác  
1 Nguyễn Công Mậu 1953 - 1956 Nguyễn Sỹ Mão 1954 - 1959  
2 Nguyễn Văn Yên 1956 - 1957 Nguyễn Văn Quang 1959 - 1961  
3 Nguyễn Công Mậu 1957 - 1961 Thái Bá Tư 1961 - 1965  
4 Cao Văn Hưng 1961 - 1965 Nguyễn Văn Tuấn 1965 - 1967  
5 Nguyễn Văn Ninh 1965 - 1967 Nguyễn Văn Ngũ 1967 - 1971  
6 Nguyễn Văn Tam 1967 - 1971
1973 - 1975
Trần Đức Quang 1971 - 1973  
7 Trần Xuân Tường 1971 - 1973 Cao Xuân Tư 1973 - 1975  
8 Phạm Viết Liễu 1975 - 1977 Nguyễn Văn Nhuần 1975 - 1976  
9 Nguyễn Thế Triệu 1977  - 1981 Phạm Đình Hường 1976 - 1981  
10 Đặng Đình Quỳnh 1981 - 1987 Võ Trọng Tân 1981 - 1985  
11 Nguyễn Quang Hai 1987 - 1988 Mai Trọng Vinh 1985 - 1988  
12 Nguyễn Văn Hạnh 1988 - 1989      
13 Cao Văn Sơn 1989 - 1990      
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG MỚI (từ tháng 8/1990)
14 Trần Văn Lương
 
1990 - 1991
1995 - 1999
15 Trần Văn Hải
 
1991 - 1994
2000 - 2004
16 Võ Quang Minh 2004 - 2006
17 Nguyễn Văn Hòa 2006 - 2020
  Trần Hữu Thanh 2020 - nay
 
9. CHỦ TỊCH HỘI PHỤ NỮ
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG CŨ XÃ LIÊN SƠN
TT Họ và tên Thời gian công tác Họ và tên Thời gian công tác
1 Nguyễn Thị Thế 1954 - 1958 Lâm Thị Tương 1954 - 1956
2 Dương Thị Lan 1958 - 1963 Trần Thị Thanh 1957 - 1959
3 Lương Thị Thúy 1963 - 1979 Nguyễn Thị Nguyệt 1960 - 1962
4 Thái Thị Dần 1979 - 1985 Nguyễn Thị Chất 1962 - 1969
5 Bùi THị Thanh 1985 - 1988 Nguyễn Thị Thước 1969 - 1973
6 Lê Thị Ngân 1988 - 1990 Nguyễn Thị Sinh 1977
7     Nguyễn Thị Châu 1978 - 1979
1983 - 1984
8     Đinh Thị Ngọc 1980 - 1982
9     Nguyễn Thị Thước 1985 - 1990
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG MỚI (Từ tháng 8/1990)
10 Lê Thị Ngân 1991 - 1999
11 Nguyễn Thị Hảo 2000 - 2004
12 Đào Thị Anh Trâm 2004 - 2014
13 Nguyễn Thị Kim Hoa 2014 đến nay
 
10. BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN
THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG CŨ XÃ LIÊN SƠN  
TT Họ và tên Thời gian công tác Họ và tên Thời gian công tác  
1 Trần Xuân Tường 1954 - 1956 Đinh Viết Hoán 1954 - 1957  
2 Nguyễn Đình Sơn 1956 - 1957 Hoàng Văn Hoa 1957 - 1961  
3 Lê Duy Bích 1957 - 1960 Thái Bá Hồng 1962 - 1964  
4 Trần Khắc Phùng 1960 - 1961 Nguyễn Thị Sáu 1965  
5 Nguyễn Văn Sơn 1961 - 1965 Nguyễn Thị Nhương 1966 - 1969  
6 Bùi Thị Vấn 1965 - 1973 Trấn Đức Quang 1969 - 1970  
7 Nguyễn Thị Lan 1973 - 1977 Nguyễn Sỹ Linh 1971 - 1972  
8 Phạm Đình Mão 1977 - 1981 Phạm Đình Hường 1973 - 1974  
9 Vũ Huy Hợp 1981 - 1985 Nguyễn Thị Sinh 1975 - 1976  
10 Nguyễn Đình Hóa 1985 - 1988 Nguyễn Văn Quang 1976 - 1978  
11 Trịnh Đình Thu 1988 - 1990 Nguyễn Sỹ Đại 1979  
12     Nguyễn Trọng Minh 1980 - 1981  
13     Nguyễn Văn Tài 1982 - 1983  
14     Lê Đình Sơn 1984 - 1985  
15     Nguyễn Văn Hoa 1985 - 1990  
    THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG MỚI (từ tháng 8/1990)
16 Nguyễn Đình Hóa 1990 - 1993  
17 Nguyễn Trung Chiến 1993 - 1999  
18 Nguyễn Đình Hương 2000 - 2003  
19 Nguyễn Trọng Lam 2003 - 2010  
20 Hoàng Ngọc Tuấn 2010 - 2020  
21 Trương Công Bình 2020 - nay  
  
 
11. CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN
TT Họ và tên Thời gian công tác
1 Nguyễn Cảnh Thu 1990 - 1993
2 Hoàng Văn Lương 1993 - 1996
3 Nguyễn Thị Thước 1996 - 1998
4 Nguyễn Văn Châu 1998 - 2002
5 Võ Quang Minh 2002 - 2004
6 Nguyễn Thị Hảo 2004 - 2014
7 Đào Thị Anh Trâm 2014 - 2018
8 Nguyễn Thị Thu Hiền 2018 - Nay
 
     12. CHỦ TỊCH HỘI CỰU CHIẾN BINH
TT Họ và tên Thời gian
1 Nguyễn Duy Quyền 1990 - 1991
2 Võ Quang Mai 1991 - 2001
3 Nguyễn Văn Thành     2001 - 2012
4 Phạm Công Thắng 2012 - 2017
5 Nguyễn Văn Sơn 2017 - 2018
6 Phạm Đình Lộc 2018 - 2020
7 Trần Văn Hải 6/2020 - nay
 
          13. CHỦ NHIỆM HTX NN - HTX DV NN LIÊN SƠN VÀ THỊ TRẤN ĐÔ LƯƠNG
TT Họ và tên Thời gian công tác
1 Thái Bá Hồng 1969 - 1972
3 Trần Đức Quang 1972 - 1973
5 Nguyễn Văn Châu 1974 - 1979
7 Cao Xuân Hiền 1979 - 1986
8 Nguyễn Văn Châu 1987 - 1990
9 Phạm Công Tân 1990 - 1993
10 Nguyễn Văn Sinh 1993 - 1994
11 Nguyễn Văn Châu 1994 - 1997
12 Nguyễn Văn Sơn 1997 - 2006
13 Nguyễn Đình Hải 2006 - nay
HTX NN - HTX DV MT THỊ TRẤN
1 Nguyễn Công Bảo 2001 - 2006
2 Nguyễn Văn Hùng 2006 - nay
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập21
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay3,676
  • Tháng hiện tại100,805
  • Tổng lượt truy cập8,494,460
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây